Du använder betaversionen av KommKomm.

Användarvillkor KommKomm

§ 1. KommKomm är en elektronisk anslagstavla dvs. en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden som drivs av Tagworks AB. Användarvillkoren har motsvarande definitioner av meddelanden som anges i 1§ Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det som publiceras på KommKomm räknas som meddelande. Användarens publicerade meddelanden är tillgängliga för alla andra användare.

§ 2. Alla meddelanden som läggs ut på KommKomm, även meddelanden som dolts för andra användare eller är borttaget, är allmän handling. Meddelanden kan, i egenskap av allmän handling, begäras ut från kommuner som samarbetar med KommKomm oaktat den begränsning av spridning som Användaren valt för sina meddelanden på KommKomm.

Upphovsrätt

§ 3. Genom att Användaren bidrar med meddelanden till KommKomm ger Användaren KommKomm en icke-exklusiv rätt att, med nedan angivna begränsningar, framställa exemplar samt på annat sätt göra verket tillgängligt för allmänheten. KommKomm äger rätt att förlägga publiceringen till annan webbsajt eller liknande om det är nödvändigt. Inget i detta avtal medför inskränkningar i Användarens rätt att använda sitt material i sina meddelanden. Ersättning för Användarens arbete utgår inte.

§ 4. Användaren ansvarar för att han/hon är upphovsman till sina meddelanden och har erforderliga upphovsrättsliga medgivanden vad gäller i meddelanden ingående bilder m.m. som har annan upphovsman, samt att han/hon har rätt att använda meddelandet i enlighet med dessa användarvillkor.

§ 5. Överlåter Användaren upphovsrätten till ett meddelande till annan, skall Användaren alltid göra förbehåll för KommKomm rättigheter i enlighet med dessa användarvillkor. Användaren skall hålla KommKomm skadeslös för det fall ersättningskrav uppkommer med anledning av KommKomms publicering av meddelandet.

Personuppgifter

§ 6. Dessa användarvillkor har motsvarande definition av personuppgifter som anges i 3§ personuppgiftslagen (1998:204).

§ 7. Användaren accepterar genom sin ansökan om användarbehörighet samt godkännande av användarvillkoren att KommKomm registrerar de personuppgifter som efterfrågas vid ansökan om användarbehörighet. KommKomm förbinder sig att behandla personuppgifter och annan information i enlighet med personuppgiftslagen.

§ 8. Användaren skall inte lägga ut privat information om sig själv eller andra på KommKomm. Personuppgifter får inte läggas ut på KommKomm om det strider mot personuppgiftslagen.

Olämpligt innehåll

§ 9. Användaren skall inte använda KommKomm för att utföra eller uppmana till brott eller sprida meddelanden som på annat sätt är olämpliga. Meddelanden på KommKomm får till exempel inte innehålla:
- hets mot folkgrupp, vilket innebär att man uttrycker förakt eller hotar en grupp på grund av till exempel dess etniska bakgrund, hudfärg, sexuella läggning eller religion.
- uppvigling, vilket innebär att i ord eller skrift uppmana andra till brott eller ohörsamhet mot myndighet.
- barnpornografi, pornografi samt bilder eller annat material där någon utsätts för sexuellt våld eller tvång.
- upphovsrättsligt skyddat material utan rättsinnehavarens samtycke.
- förtal, trakasseri, diskriminering, hot eller något annat som kränker andras rättigheter.

§ 10. Användaren skall inte använda KommKomm för politisk eller religiös diskussion.

§ 11. Användaren skall inte använda KommKomm för annonsering, marknadsföring eller spam.

§ 12. Borttagning/döljande av meddelande kan ske om ett meddelande strider mot svensk lag, förordning, dessa användarvillkor eller om KommKomm på annat sätt finner meddelandet olämpligt. KommKomm har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Användarens användarbehörighet om det framkommer att Användaren använt KommKomm i strid med användarvillkor. Beslut om att ta bort eller dölja ett meddelande, eller att säga upp en Användares användarbehörighet, behöver inte motiveras.

Tvist

§ 13. Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa användarvillkor ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna trots upprepade förhandlingar inte kan komma överens ska tvist angående tolkning och tillämpning av dessa användarvillkor och därmed sammanhängande rättsfrågor avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Övrigt

§ 14. KommKomm accepterar enbart svenska och engelska som språk i meddelanden.

§ 15. Användaren skall inte använda KommKomm som lagringsplats för foton och texter.

§ 16. Användarvillkoren kan komma att ändras. Vid en ändring kommer användarna att informeras genom ett meddelande på KommKomm-bloggen som du enkelt når från KommKomm första sida.

§ 17. Om Användare vill avsluta sin användarbehörighet på KommKomm skall Användaren kontakta admin. Admin har vid avslutad användarbehörighet, och om Användaren så önskar, möjlighet att dölja de meddelanden som Användaren lagt upp, dock inte meddelanden i dialog med andra Användare. Alla meddelanden som Användaren har publicerat på KommKomm kommer att finnas kvar i databasen.